Pravidla poskytování služby odborného sociální poradenství


1. Služby jsou ambulantní.

2. Standardní služby jsou poskytovány bezplatně.

3. K poskytnutí služby není nutné žádné doporučení.

4. Pracovníci Střediska jsou povinni zachovávat mlčenlivost podle §100 Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. Pracovník je povinen vyžádat si písemný souhlas klienta pro sdělování informací o jeho osobě. Rovněž není oprávněn bez souhlasu klienta podávat informace jeho příbuzným. Pouze pro potřeby soudců, policie a orgánů sociálně právní ochrany dětí souhlas nutný není.

5. Bydliště klienta při poskytování služby není rozhodující.

6. Přijít do Střediska může klient sám, i když se problém týká celé rodiny či partnerských vztahů.

7. Další osoby, například příbuzní a blízcí, mohou být ke konzultacím přizvány pouze po dohodě klienta s konzultantem.

8. Přítomnost stážisty při konzultaci je možné pouze se souhlasem klienta, případné klientovo odmítnutí bude respektováno.

9. Klient má možnost v kontaktu s poradnou vystupovat anonymně.

10. Na základě osobního rozhodnutí zájemce (budoucí klient) o naší službu je možné dále spolupracovat na základě ústní dohody, či na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytovaní sociální služby. Tím se zájemce o službu stává naším klientem.

11. Délka spolupráce klienta se Střediskem není předem vymezena, počet a frekvenci návštěv se stanoví s ohledem na závažnost problematiky, možností a potřeb klienta.


12. Od klienta je očekáván aktivní přístup při řešení jeho problémů.

13. Standardní délka terapeutické konzultace je 60-90 minut.


14. Spolupráci může klient kdykoliv bez udání důvodů ukončit, a to osobně, telefonicky nebo písemně.

15. Konzultant může odmítnout spolupráci s klientem, pokud tento jej slovně či fyzicky napadne, pokud se klient dostaví ke konzultaci pod vlivem návykové látky (alkoholu či jiné psychotropní látky).

16. Klient má právo podat stížnost na spolupráci.

17. Klient má právo změnit svého terapeuta dle možností Střediska.


Neposkytujeme intervenční služby, jako je sepisování návrhů a žádostí úřadům či soudům a zároveň neposkytujeme rady telefonicky ani písemně.

---------------------------------------------------------------------------------------

Sociální službu poskytujeme  v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.