Cíl služby

     Pomáháme klientům (snoubencům, partnerům, manželům i exmanželům, rodinám a také jednotlivcům) řešit jejich akutní či vleklé problémy v oblasti partnerských, rodinných a mezilidských vztahů a osobní sféry. Poskytujeme poradenskou a diagnostickou činnost, psychoterapeutické vedení. V rámci terapie se zaměřujeme např. na zlepšení komunikace, výchovnou péči či osobnostní rozvoj. V případě akutní pomoci nabízíme také krizovou intervenci. Naše služby směřujeme k úpravě vztahů a životní situace klientů a k jejich návratu do samostatného plnohodnotného života.

Vymezení služby

     Středisko poskytuje psychosociální služby, které mají charakter ambulantní a zaměřují se na diagnosticko-psychologickou činnost. Posláním Střediska je poskytovat odborné psychologické a sociální poradenství a další odborné služby partnerům, manželům, rodinám i jednotlivcům, včetně dětí a mladistvých, při řešení jejich osobních, rodinných a vztahových problémů a životních krizí.

Formy služby

     Odborné sociální poradenství je poskytováno speciálními formami práce. Je to především psychologická diagnostika, individuální terapie – práce s jednotlivcem, párová terapie – práce s párem manželským či partnerským, rodinná terapie – práce s celou rodinou, skupinová terapie – práce ve skupině 5 – 12 lidí, interakčně systémová práce – řešení individuálních, manželských a nejčastěji rodinných problémů ve vztahu k psychosociální síti a ve spolupráci s dalšími institucemi (škola, úřady, Policie ČR apod.).


Historie poradny

Poradna v Českých Budějovicích vznikla v roce 1970 jako druhá v České republice a od počátku měla charakter Krajské poradny. V průběhu let svoji činnost rozšiřovala. V polovině let 80. byla dobudována siť manželských a předmanželských poraden jako jedna z forem státem garantovaných služeb. Další poradny v jihočeském kraji vznikly ve Strakonicích a Písku. Poradna v Českých Budějovicích tedy měla velmi širokou klientelu z celého jihočeského regionu. V průběhu let Krajská manželská poradna v Českých Budějovicích rozšiřovala svoji působnost a pracovní náplň.K manželskému poradenství přibylo i předmanželské poradenství a v roce 1973 byl v návaznosti změněn i název na Manželské a předmanželské poradny. V roce 1975 došlo k rozšíření činnosti na poradenství v náhradní rodinné péči a v roce 1987 přibyli i úkoly z oblasti rozvodové a porozvodové terapie, stejně tak i úkoly v uvažovaném řízeném seznamování. V souvislosti s významnými změnami v roce 1989 se na celostátní úrovni měnily názvy poraden. V Českých Budějovicích byl přijat název Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy, který se používá dodnes, protože daleko přesněji charakterizuje činnost poradny. Je nutno připomenout, že v roce 1990 přešlo Středisko od zřizovatele Krajského národního výboru pod Okresní úřad České Budějovice jako zálohová organizace. Zrušením okresních úřadu od roku 2003 bylo Středisko začleněno pod Pečovatelskou službu České Budějovice, která je příspěvkovou organizací Jihočeského Krajského úřadu.